Regulamin bonu podarunkowego

Regulamin bonu podarunkowego

I. Informacje wstępne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów podarunkowych (dalej „Bon”) sklepu internetowego Sklep Twój Ogrodnik.

II. Definicje

Bon podarunkowy– bon w formie kodu wygenerowanego przez sklep w formie elektronicznej o określonej wartości nominalnej, wydany na okaziciela, uprawniający użytkownika do jego realizacji w sklepie internetowym Sklep Twój Ogrodnik

Nabywca – osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupu Bonu 

Posiadacz – każda pełnoletnia osoba fizyczna dysponująca wystawionym przez Organizatora bonem, akceptująca postanowienia regulaminu sklepu internetowego Sklep Twój Ogrodnik (https://sklep.twojogrodnik.pl/strona/regulamin) 

Realizacja Bonu – wymiana przez osobę dysponującą Bonem na produkty oferowane w sklepie internetowym Sklep Twój Ogrodnik

Wydawca - odnosi się do Alicja Grabowska-Żurek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Wydawnictwo "Szarotka" Alicja Grabowska-Żurek, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Jurajska 170, 32-065 Filipowice NIP: 9291701751, REGON: 978023860

III. Warunki ogólne

1. W sklepie internetowym Sklep Twój Ogrodnik dostępne są Bony o wartości 100,00zł, 150,00zł, 200,00zł. Za każdy Bon Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Bonu. 

2. Wartość Bonów oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej https://sklep.twojogrodnik.pl/.

3. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabycia produktów dostępnych w sklepie internetowym Sklep Twój Ogrodnik (https://sklep.twojogrodnik.pl/).

4. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi. 

5. Minimalna kwota zamówienia (bez kosztów dostawy) to kwota wartości bonu podarunkowego.

6. Okres ważności Bonu wynosi 6 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na Bonie. Niewykorzystanie Bonu w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie. 

7.Wydanie Bonu nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.

IV. Realizacja Bonu Podarunkowego

1. Posiadacz Bonu ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach: 

 • Bon podarunkowy w formie elektronicznej możliwy jest do nabycia w sklepie internetowym www.sklep.twojogrodnik.pl. Każdy bon podarunkowy zawiera indywidualny kod niezbędny do realizacji zamówienia z uwzględnieniem wartości bonu podarunkowego oraz termin ważności bonu.

 • Kod rabatowy jest przeliczany w koszyku zakupowym na kod procentowy,
  a następnie zaokrąglany do pełnego grosza. Może to spowodować symboliczną różnicę między ceną a realną wartością bonu np. bon 100zł może naliczyć w koszyku końcowy rabat o wartości 99,98 zł.

 • Minimalna kwota zamówienia to kwota wartości bonu podarunkowego.

 • W przypadku, gdy wartość towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem bonu podarunkowego będzie wyższa niż wartość zapisana
  na bonie, użytkownik zobowiązany będzie dopłacić różnicę: przelewem tradycyjnym lub przelewem online (przelewy24).

 • Wydawca ma prawo odmówić realizacji zakupu towarów przy użyciu bonu podarunkowego w przypadku upływu jego terminu ważności.

 • Aby skorzystać z bonu, jako płatności, należy:

 • Zaznaczyć w koszyku miejsce „mam kupon rabatowy”

 • w oknie, które się pojawi, należy wpisać kod bonu • zatwierdzić operację poprzez przycisk użyj.

 

2. Bon stanowi formę zapłaty za towar dostępny w sklepie internetowym Sklep Twój Ogrodnik (https://sklep.twojogrodnik.pl/);

3. Bon może być wykorzystany jednorazowo, bez możliwości podziału;

4. Jeśli wartość bonu nie wystarczy do złożenia zamówienia, to różnicę można pokryć przy użyciu jednej z oferowanych metod płatności w sklepie internetowym Sklep Twój Ogrodnik (https://sklep.twojogrodnik.pl/).

5.W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty; 

6. Bon posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Bonu nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Bonu, nie można nim dokonywać płatności; 

7. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane; 

V. Reklamacje

1. Wydanie bonu podarunkowego użytkownikowi stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych.

2. Wszelkie zwroty, wymiany oraz reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu bonu podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą opisaną na stronach sklepu (https://sklep.twojogrodnik.pl/strona/regulamin)

3. Przy zakupie towarów za bon nie jest możliwy zwrot gotówki w przypadku zwrotu towaru przez klienta. Klient ma natomiast prawo do wymiany towaru:


• na inny towar o tej samej wartości, co towar wymieniany lub;


• na towar o wartości niższej bez możliwości zwrotu różnicy w cenie lub;


• na towar o wartości wyższej po dokonaniu dopłaty różnicy w cenie (w formie przelewu).

VI. Postanowienia końcowe

1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Bonu.

2. Zakup Bonu przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza. 

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie sklepu internetowego Sklep Twój Ogrodnik (https://sklep.twojogrodnik.pl/pl/i/Regulamin-bonu-podarunkowego/)

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw. 

5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy. 

6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie sklepu internetowego Sklep Twój Ogrodnik (https://sklep.twojogrodnik.pl/strona/regulamin) i dotyczyć będą Bonów zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.